Regulamin

Sklep internetowy dostępny pod adresem zoonowe.pl  prowadzony jest przez  Beatę Simon prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

zoonowe.pl sklep zoologiczno-wędkarski detal  -hurt Beata Simon

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,posiadającą:adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:

ul.Wąska 1   86-170 Nowe

NIP:559-184-89-53      REGON:093072984

e-mail  zoonowe@poczta.onet.pl

tel.  791-245-844

 

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów,jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego ( z wyjątkiem pkt.9 Regulaminu,który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca.Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego.Podanie danych osobowych jest dobrowolne.Każda osoba , której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

DEFINICJE

*dzień roboczy-jeden dzień roboczy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

*formularz rejestracji-formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

*formularz zamówienia-Usługa elektroniczna,interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia,w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz okreslenie warunków Umowy Sprzedaży,w tym sposobu dostawy i płatności.

*Klient -

            1)osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechne obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

             2)osoba prawna :albo

             3)jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnej,której ustawa przyznaje zdfolność prawną:-która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

*KODEKS CYWILNY -ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.(Dz.U1964 nr 16,poz.93 ze zm.).

*KONTO-Usługa Elektroniczna.oznaczony indywidualna nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach a Sklepie Internetowym.

*NEWSLETTER-Usługa Elektroniczna ,elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail,która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatycznie otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach,nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

*PRODUKT -dostępna w sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między klientem a Sprzedawcą

*REGULAMIN-niniejszy regulamin Sklepu Internetowego

*SKLEP INTERNETOWY-sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:

  www. zoonowe.pl   na platformie sklepowej shoper.

*SPRZEDAWCA;USŁUGODAWCA -BEATA SIMON prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

ZOONOWE.PL SKLEP ZOOLOGICZNO-WĘDKARSKI DETAL-HURT BEATA SIMON wpisana do Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,posiadająca:adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:

ZOONOWE.PL SKLEP ZOOLOGICZNO-WEDKARSKI DETAL-HURT BEATA SIMON

ul.WASKA 1       86-170 NOWE

NIP.559-184-89-53       REGON,093072984

i-mail.zoonowe@poczta.onet.pl 

nr.tel.791 245 844

*UMOWA SPRZEDAŻY-umowa sprzedazy Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

*USŁUGA ELEKTRONICZNA- usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

*USŁUGOBIORCA-   1)osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolnośc do czynności prawnych.

                            2)osoba prawna;albo

                            3)jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,której ustawa przyznaje zdolność prawną-korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

*USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA,USTAWA -ustawa z dnia 30maja 2014r. oprawach konsumenta(Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z póżniejszymi zmianami).

*ZAMÓWIENIE-oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające b ezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą

 

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

W sklepie Internetowym dostępne sa następujące Usługi Elektroniczne:Konto,Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

*KONTO-korzystanie z konta mozliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę

                1)wypełnieniu Formularza Rejestracji

                2)klieknięciu pola "załóż konto" oraz

                3)potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.W formularzu rejestracji niezbadne jest podanie przez Usługobiorcę nastepujących  danych Usługobiorcy;imię i nazwisko/nazwa firmy,adres(ulica,numer domu/mieszkania,kod pocztowy,miejscowośc,kraj),adres poczty elektronicznej,numer telefonu kontaktowego oraz hasło.W wypadku UsługobiorcOw niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

*Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.Usługobiorca ma możliwość,w każdej chwili i bez podania przyczyny,usunięcia konta(rezygnacji z konta)poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy,w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zoonowe@poczta.onet.pl lub pisemnie na edres ZOONOWE.PL SKLEP ZOOLOGICZNO-WĘDKARSKI DETAL-HURT BEATA SIMON

*Formularz zamówienia-korzystanie z formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego  Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.ZłożenieZamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków

-po wypełnieniu Formularza Zamówienia i

-kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola" POTWIERDZAM ZAKUP"-do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych(w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta  następujących danych dotyczących Klienta:imię i nazwisko/nazwa firmy,adres (ulica,numer domu/mieszkania,kod pocztowy,miejscowość,kraj)adres poczty elektronicznej,numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży:produkt/y,ilość Produktu/ów,miejsce i sposób dostawy Produktu/ów,sposób płatności.W wypadku Klientów  niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

*Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie  oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

*Newsletter- korzystanie  z Newslettera następuje po podaniu w zakładce "NEWSLETTER"widocznej na stronie sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej,na który mają być przesłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola"ZAPISZ SIĘ" .Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania konta-z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

*USŁUGA ELEKTRONICZNA NEWSLETTER świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny,wypisania się z Newslettera(rezygnacji z Newslettera)poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:   zoonowe@poczta.onet.pl       lub tez pisemnie na adres  zoonowe.pl sklep zoologiczno-wędkarski detal-hurt Beata Simon

*Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,którym posługuje się Usługodawca:  1)komputer,laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

                      2) dostęp do poczty elektronicznej  

                      3) przeglądarka internetowa: Mozilla firefox w wersji 11,0 i wyżej lub Internet Explorer w wersji 7,0                          i wyżej,Google Chrome w wersji 12,00 i wyżej;

                      4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu:1024x768;

                       5)włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

*USŁUGOBIORCA obowiązany jest do korzystania ze sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i właściwości intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

*TRYB postępowania reklamacyjnego:

-Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane  z działaniem Sklepu Internetowego(z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu,która została wskazana w pkt.6Regulaminu)Usługobiorca może składać na przykład:

--pisemnie na adres    ZOONOWE.PL SKLEP ZOOLOGICZNO-WĘDKARSKI DETAL-HURT BEATA SIMON

--w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres :zoonowe@poczta.onet.pl

*zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:  

   --informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

  --żądania Usługobiorcy;

  --danych kontaktowych składającego reklamację-ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5.Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie,nie póżniej niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

3 .   WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu                      przez Klienta Zamówienia za  pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie               z pkt. 2.1.2. Regulaminu

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Intrernetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy( w tym opłatach za transport,dostarczenie i usługi pocztowe)oraz o innych kosztach,a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat- o obowiązku ich uiszczenia,Klient jest informowany na stronach Sklepu  Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą nastepuje po                             uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie  z               pkt. 2.1.2. Regulaminu.

3.3.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz          jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany  w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta,która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem , a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie , zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez 

    1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz 

    2) przesłanie Klientowi wiadomości  e-mail,o której mowa w pkt.

3.3.2.Regulaminu.Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

 

 

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI PRODUKTU

 

 

4.1.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu           Umowy Sprzedaży:

4.1.1.Płatność  za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.1.3.Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

     

 

BANK PKO BP  

 

98 1020 5040 0000 6902 0161 4270

4.1.4.

Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl-  możliwe,aktualne sposoby płatności określone są na stronie  Sklepu Internetowego w zakładce ,,Sposoby płatności" oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.  

4.1.4.1.

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzone są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Payu.pl.Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

   PayU.pl- spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu(adres siedziby:ul.Grunwaldzka 182 , 60-166 Poznań),wpisana do Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399,akta rejestrowe przechowywane przez sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony,NIP: 779-23-08-495.

 

 

4.2.   TERMIN PŁATNOSCI

 

4.2.1.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym,płatności przelewem,płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą,Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2.W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki,Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

7.2.3.

Klient może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są mailowo przez Konsumenckie Centrum E-porad pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00).

 

 

 

 

9.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1.

Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będacych konsumentami.

9.2.

Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej  z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku od Sprzedawcy.

9.3.

W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności.w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4.

Z  chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewożnikowi przechodzą na klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę,ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od  przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóżnienie w przewozie przesyłki.

9.5.

W razie przesłania Produktu do klienta  za pośrednictwem przewożnika  Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie  i sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju.Jeżeli stwierdzi,że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu,obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewożnika.

9.6.

Zgodnie z art.558& 1 kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7.

W wypadku Usługobiorcy nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8.

Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem,bez względu na jej podstawę prawną,jest ograniczona-zarówno w ramach pojedynczego roszczenia,jak również za wszelkie roszczenia w sumie-do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9.9.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawca/Usługodawcą,a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

10.1.Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

10.2 Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są-zgodnie z wolą Usługobiorcy / Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedazy lub umowy o Swiadczenie Usługi Elektronicznej

10.3Mozliwi odbiorcy danych osobowych klientów sklepu Internetowego:

10.3.1 W przypadku Klienta,który korzysta w sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką lub przesyłką kurierską,Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewożnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

10.3.2. W przypadku Klienta,który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta,wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

10.4  Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Żądanie w tym zakresia może zostać złożone np.

*pisemnie na adres:  zoonowe.pl sklep zoologiczno-wedkarski detal-hurt Beata Simon

ul.Wąska 1   86--170 Nowe

*w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

zoonowe@poczta.onet.pl

10.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem mozliwości zawarcia tejże umowy .Dane niezbędnae do zawarcia Umowy Sprzedazy lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane sa także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

 

***Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

 

*** Sklep zoonowe.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

-zmiana przepisów prawa

-zmiany sposobów płatności i dostaw /w zakresie,w jakim te zmiany wpływaja na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

***W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np.świadczenie Usługi Elektronicznej-konto)zmieniony regulamin wiąże usługobiorcę,jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art.384 oraz art.384[1] Kodeksu Cywilnego,to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

***W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe(np.Umowa sprzedaży) zmiany regulaminu nie będą a żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu,w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte.realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

***W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,w szczególności: Kodeksu Cywilnego ;ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.(Dz.U. 2002 nr 144,poz.1204 ze zm.);dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami-przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia  30 maja 2014 r.)Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.);oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

Sklep jest w trybie podglądu

Sklep internetowy Shoper.pl